Niepublczne Przedszkole
Łomianki, Warszawska 126

Cele

Głównymi celami działalności wychowawczo-dydaktycznej naszego przedszkola są:

  1. realizacja zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  2. stwarzanie atmosfery radości i życzliwości oraz zapewnienie dzieciom warunków bezpiecznej zabawy,
  3. poznawanie przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
  4. kształcenie aktywności poznawczej dzieci i wzbogacanie ich doświadczeń,
  5. wyrabianie wrażliwości estetycznej, plastycznej, i ekspresji twórczej,
  6. zapewnienie dzieciom harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez bogatą ofertę zajęć dodatkowych,
  7. współpraca z rodzicami w ramach spójnego systemu wychowania w rodzinie i w przedszkolu.

Praca z dziećmi w naszym przedszkolu prowadzona jest w ciekawy sposób z wykorzystaniem różnych form i rodzajów zajęć , szczególny nacisk położony jest na prowadzenie zajęć metodami aktywnymi.

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o następujące programy:

„Od przedszkolaka do pierwszaka” Program Edukacji Przedszkolnej"
Wydawnictwo WSiP
Dziecięca matematyka
E. Gruszczyk-Kolczyńska

Program„Dziecięca matematyka” różni się od dawnych programów dla przedszkoli. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym jest szeroko widziana: jest połączona z intensywnym rozwojem.